Strelitzia nicolai - White Bird of Paradise

Works On Paper
 
Watercolour
 

by Mali Moir